Regulamin Programu Partnerskiego AFF sklepu Internetowego WIZRO (https://sklep.wizro.pl)

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa oraz zakresy obowiązków i praw uczestników Programu Partnerskiego Afiliacyjnego (dalej: "Program AFF") sklepu internetowego WIZRO electronics pod adresem https://sklep.wizro.pl zwanego dalej WIZRO, prowadzonego przez PREFO Dariusz Szyłko wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 341309845,
nr NIP 554-265-28-13.

2.       Uczestnictwo w Programie AFF jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.       Program AFF ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.wizro.pl przez zewnętrznych partnerów (dalej: "Partnerzy AFF").

 

§2 Definicje

Partner AFF – osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna, która przystąpiła do Programu AFF.

Link w programie partnerskim AFF – unikalny link URL, przypisany do konta Partnera, służący do monitorowania ruchu i transakcji.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która kliknęła na link afiliacyjny Partnera AFF i dokonała zakupu na stronie https://sklep.wizro.pl. Klient jest różny od Partnera AFF i nie uczestniczy bezpośrednio w Programie AFF.

Transakcja Rozliczona – transakcja, która została opłacona i dostarczona do klienta, a upłynął ustawowy termin na jej zwrot bez podania przyczyny.

Transakcja Nierozliczona – transakcja, której status nie kwalifikuje jej do rozliczenia.

Prowizja – wynagrodzenie dla Partnera, naliczane według zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości stanowiącej Załączniku nr 1 (przesłany w formie pliku PDF do Partnera AFF).

Termin Płatności - okres, w którym WIZRO zobowiązuje się zrealizować wypłatę prowizji na rzecz Partnera AFF.

Minimalna Kwota Wypłaty - najniższa kwota, którą Partner AFF może zawnioskować do wypłaty.

Formularz Wypłaty - formularz elektroniczny dostępny w panelu użytkownika, służący do złożenia wniosku o wypłatę naliczonych prowizji.

 

§3 Zasady uczestnictwa

1.       Do Program AFF może przystąpić osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna będąca zarejestrowanym klientem sklepu https://sklep.wizro.pl któremu WIZRO udostępniło opcję „Dołącz do programu partnerskiego AFF”

2.       Rejestracja w Programie AFF odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w panelu klienta sklepu po zalogowaniu na konto klienta, wybierając opcję „Dołącz do programu AFF. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem przystąpienia do Programu.

3.       WIZRO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu AFF bez podania przyczyny.

 

§5 Prowizje i Rozliczenia

1.       Wysokość prowizji dla Partnera jest określona w odrębnym dokumencie pt. "Tabela Prowizji Programu Partnerskiego AFF sklepu WIZRO", który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część (dostarczana e-mailem w pliku PDF).

2.       Prowizja naliczana jest od wartości netto pln sprzedanych towarów (bez kosztów wysyłki).

3.       Rozliczenia odbywają się na wniosek Partnera AFF, po osiągnięciu minimalnej kwoty do wypłaty wynoszącej 50 zł netto.

4.       W celu wypłaty Partnera AFF wypełnienie formularza wypłaty, dostępny w panelu użytkownika dołączając do niego fakturę w formie elektronicznej w pliku PDF.

5.       W przypadku, gdy Partner AFF jest płatnikiem VAT, wnioskowaną kwotę prowizji na wystawionej przez siebie fakturze musi powiększyć o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.       Płatności są realizowane poprzez przelew bankowy na konto wskazane przez Partnera AFF.

7.       Termin płatności wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku, warunkiem płatności jest dołączenie prawidłowej faktury do wniosku o wypłatę.

 

§4 Informacje o Zarobkach w Panelu Klienta

1.       W panelu klienta będą prezentowane różne statystyki dotyczące zarobków i wypłat Partnera AFF.

2.       "Razem zarobki" określają wszystkie zarobki zatwierdzone do wypłaty od początku aktywacji konta.

3.       "Razem zrealizowane płatności" to suma wszystkich zarobków wypłaconych Partnerowi od początku aktywacji konta.

4.       "Oczekujące płatności" to zarobki zawnioskowane przez Partnera AFF do wypłaty.

5.       "Saldo" to wartość, która pozostała do wypłaty, biorąc pod uwagę wszystkie zrealizowane i oczekujące płatności.

6.       W panelu klienta będą dostępne również wszystkie transakcje klientów wykonane w ramach programu AFF, wskazując datę i godzinę transakcji, wartość brutto transakcji, wartość netto prowizji dla tej transakcji, status prowizji Transakcja rozliczona / Transakcja nierozliczona.

 

§6 Obowiązki i Odpowiedzialność Partnera

1.       Partner zobowiązany jest do prowadzenia działań marketingowych zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

2.       Partner otrzyma dostęp do modułu przez konto klienta sklep internetowego WIZRO gdzie będą dostępne kreatory linków, podgląd do statystyk, ilości kliknięć oraz podsumowanie prowizji – zarobków gotowych do rozliczenia.

3.       Partner AFF jest odpowiedzialny za dystrybucję swojego unikalnego linku afiliacyjnego. Klient, który kliknie na ten link i dokona zakupu na stronie https://sklep.wizro.pl, zostanie zarejestrowany jako przypisany do danego Partnera AFF. Prowizja od zakupu dokonanego przez takiego Klienta zostanie przyznana Partnerowi AFF zgodnie z warunkami opisanymi w §4 Prowizje i Rozliczenia.

4.       Powiązanie afiliacyjne z Partnerem AFF zachowywane będzie przez 30 dni od kliknięcia. W przypadku odwiedzający w tym czasie skorzysta z linku innego Partnera AFF lub kodu promocyjnego innego partnera, powiązanie afiliacyjne zostanie nadpisane na rzecz tego Partnera AFF.

 

§7 Poufność

1.       Partner AFF zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności WIZRO, które zostały mu udostępnione w związku z uczestnictwem w Programie AFF.

2.       Zakaz ujawniania informacji obejmuje również wszelkie dane, analizy, raporty oraz inne materiały, które mogą zostać udostępnione Partnerowi AFF.

3.       Naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować wykluczeniem z Programu AFF i może być podstawą do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych i karnych.

4.       Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres uczestnictwa w Programie AFF oraz przez 2 lata po jego zakończeniu.

 

§8 Postanowienia Końcowe

1.       WIZRO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

2.       Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą przekazywane Partnerom AFF w formie elektronicznej przez e-mail.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.       W przypadku sporów związanych z realizacją Programu AFF, właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby WIZRO.