Regulamin sklepu internetowego WIZRO electronics


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Sklep internetowy WIZRO electronics prowadzony jest przez PREFO Dariusz Szyłko
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 341309845, nr NIP 554-265-28-13a
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.


§2 DEFINICJE


1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
WIZRO electronics czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - PREFO Dariusz Szyłko, z siedzibą: Daleka 23, 86-005 Białe Błota
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 341309845, nr NIP 554-265-28-13
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://sklep.wizro.pl


§ 3 KONTAKT


1. Adres rejestrowy przedsiębiorstwa: Daleka 23, 86-005 Białe Błota
2. Adres do zwrotów oraz reklamacji: WIZRO, Ks. Schulza 7/6, 85-315 Bydgoszcz
3. Adres poczty elektronicznej: sklep@wizro.pl
4. Numer telefonu: 52 350 65 61
5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE


1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.


§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w
momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas
składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:


a. przelew
b. karta płatnicza / kredytowa
c. przy odbiorze (za pobraniem)

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506


3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta 
weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając zdanych 
Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:


a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane 
od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta 
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne 
rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu 
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę 
o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 
terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.


§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA


1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.


§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:


a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej


§ 9 DANE OSOBOWE


1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.